Enfocament Teòric:

Constructivista ja que es parteix d’un model teòric on és el propi subjecte el pilar fonamental. Els processos de construcció que fa la persona sobre la seva vida estan en la base: com aquesta persona percep, pensa, interpreta i experiència el seu món constitueixen la matèria primera on reposarà la teràpia. Aquesta particular manera de veure les coses determina el significat que aquesta persona atorga a l’existència, sent determinant també en com viu el present i en com anticipa el seu futur immediat.

Aquest marc general es treballa fonamentalment atenent els aspectes evolutius, cognitius i socials del subjecte en el seu esdevenir com a persona. Tenen especial importància aquí les pròpies narratives i històries de les coses que ens ocorren, els valors i significats que tenen per a nosaltres els fets i les relacions interpersonals, la nostra evolució des de la infància, el vincle que hem establert en el nucli familiar, les relacions més àmplies amb amics, el treball…etc.

Gestàltic el més important és la relació terapèutica que s’estableix entre terapeuta i client, i connectat amb això la presència tant teva com meva. Cadascú de nosaltres formem un tot (una gestalt) amb les nostres parts clarament distingibles i complementàries: l’instint que ens arrela a la naturalesa, que ens lliga a la matèria, al sexe, a la part del cervell més reptiliano; l’emoció que ens porta en el cor, els sentiments, a la connexió amb l’altre, a la nostra part més mamífera; la cognició (pensament) que ens fa reflexionar sobre el què ens passa, que volem, dirigeix accions, ens lliga amb el sentit de qui som, és la part més específicament humana. Hem d’aprendre a escoltar-nos aquestes parts. Donar-los l’espai que els correspon. Integrar-les perquè moltes vegades estan funcionant a nivell inconscient. La Gestalt ens arrela a “el aquí i ara” com a punt central de la teràpia, on conflueixen passat i futur, terapeuta i client.

Finalment, m’agrada parlar del model Transpersonal, on l’esperit que ens connecta amb el nostre ser més profund es posa de manifest. Aquest ser ens transcendeix, ens situa en el món des dels orígens fins a la finitud, ens retorna a casa i ens connecta amb els altres.

Dades de contacte:

Segueix-me a les xarxes socials:

Enfocament Pràctic:

A nivell pràctic, la persona que ve a teràpia serà l’experta en la seva problemàtica, serà ella la que (a un nivell o un altre) tindrà tots els ingredients per al canvi. El psicòleg treballaré matisant, buscant i elaborant tots aquells aspectes que siguin rellevants per al problema que t’interessi solucionar; l’objectiu serà comprendre el problema, veure com construïm, sentim i vivim el present. Contactar amb el nostre ser més profund.

Això es podrà treballar a través de diferents camins, a saber:

  1. Elevant el nivell de consciència per a aprofundir en allò que realment es vol;
  2. Centrant-nos en els recursos personals que ja es posseeixen per a potenciar-los, ancorar-los i ampliar-los;
  3. Entrant en els propis sistemes de construcció de la realitat per a canviar creences i pensaments que són limitadors;
  4. Coneixent les nostres emocions primàries per a descartar aquelles que estan emmascarant el nostre present;
  5. Millorant habilitats socials per a comunicar-nos més eficaçment;
  6. Emprenent accions practiques i provant nous rols amb vista a aconseguir els objectius fixats.

“L’objectiu serà comprendre el problema, veure com construïm, sentim i vivim el present. Contactar amb el nostre ser més profund”

“L’objectiu serà comprendre el problema, veure com construïm, sentim i vivim el present. Contactar amb el nostre ser més profund”