Avís legal

TITULAR DE LA WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús del lloc web www.santiperich.com

A l’efecte de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic se l’informa que aquest domini web és titularitat de Santi Perich i amb domicili en C/ Rambla 129-A, 4, 1r, 082020 Sabadell, de professió psicòleg col·legiat Núm. 12669 del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Barcelona, regint-se en la seva actuació pel codi deontològic de la professió.

ACCEPTACIÓ DELS TERMES D’ÚS

La visita o accés a aquest lloc web és absolutament voluntària atribuint a qui accedeix al mateix la condició d’usuari. Atenent la seva condició d’usuari, i pel fet d’accedir a aquest lloc web propietat de Santi Perich se li exigeix l’acceptació dels Termes d’Ús que a cada moment es trobin vigents en la present direcció, per la qual cosa l’Usuari haurà de llegir detingudament i acceptar sense cap mena de reserves el present Advertiment Legal abans de realitzar qualsevol tipus d’operació, visionat, utilització, etc. amb aquest lloc web. I fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, LSSICE.

OBJECTE I ENLLAÇOS

Santi Perich proporciona informació clara i gratuïta als usuaris sobre els serveis que proporciona als seus clients i informació sobre el gabinet de psicologia.

Respecte a les xarxes socials, on els usuaris podran redirigir-se i participar, es regiran per les seves condicions particulars i per la política de privacitat i normativa interna de les xarxes o entorns web on siguin desenvolupades i que l’usuari, en tot cas, declararà conèixer i acceptar, des del moment que es valguda en aquestes.

En visitar www.santiperich.com vostè accepta el fet que el seu propietari es reserva el dret a modificar o suspendre les pàgines disponibles, el lloc web, o a esborrar temporal o definitivament les dades que ha ofert, en qualsevol moment, sense previ avís i sense cap mena de responsabilitat amb els usuaris.

Santi Perich no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta d’actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’usuari entén que tot el material i contingut de la pàgina: els textos, imatges, animacions, programari i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva de Santi Perich o dels seus llicenciadors.

Per tant, l’usuari només està autoritzat a visualitzar tot el material i contingut d’aquesta pàgina tal com es presenta per al seu ús personal i privat, mai amb propòsits comercials, sempre que l’usuari compleixi amb totes les normatives de propietat industrial i intel·lectual.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual a favor del titular de la marca i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació o transformació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit d’aquest.

En defensa dels seus drets el titular de la marca exercitarà totes les accions civils i penals que li corresponguin.

ÚS DEL SERVEI I RESPONSABILITATS

Les condicions d’accés i ús de la present web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web i dels serveis que s’ofereixen.

Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers.

Santi Perich declina tota responsabilitat en cas que l’accés o les visites al seu web es veiessin impossibilitades o dificultades a causa d’una interrupció o defectuosa prestació del subministrament elèctric, telefònic o d’altres proveïdors de telecomunicacions aliens a Santi Perich o en el cas de produir-se conflictes socials o altres supòsits de força major, o qualsevol actuació d’un tercer, inclosos els requeriments o ordres administratives o judicials, sabotatges o saturacions, intencionades o no.

Es declina igualment tota responsabilitat derivada dels danys i perjudicis que pogués sofrir el visitant en els seus mitjans informàtics o telemàtics a conseqüència de la producció de qualsevol de les circumstàncies anteriorment exposades.

JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

El present avís legal i condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. L’usuari accepta aquests Termes d’Ús, i qualsevol tipus de controvèrsia relativa a l’ús d’aquest lloc web, serà interpretat conformement a les lleis vigents en el lloc de residència del propietari d’aquest lloc web, tenint competència per a la resolució de tot litigi o conflicte que pugui sorgir els Jutjats i Tribunals competents dins de l’àmbit territorial espanyol, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur.